• 2008: Hạng nhì cá nhân cờ chuẩn giải trẻ toàn quốc

Hạng nhì cá nhân cờ nhanh HKPD Toàn quốc

  • 2009: Hạng nhì cá nhân cờ chuẩn giải trẻ toàn quốc

Vô địch giải trẻ xuất sắc toàn quốc

  • 2010: Hạng nhì cá nhân cờ chuẩn toàn quốc

Hạng nhì đồng đội giải trẻ Châu Á

  • 2011:  Vô địch cờ nhanh cá nhân toàn quốc

Hạng nhì cá nhân cờ chuẩn toàn quốc

Vô địch giải trẻ xuất sắc toàn quốc

  • 2012: Hạng 3 cá nhân cờ chuẩn, nhanh, chớp giải trẻ toàn quốc

Hạng nhất đồng đội Đông Nam Á

Hạng nhì đồng đội giải trẻ Châu Á

Hạng nhì cá nhân cờ chuẩn giải HKPD toàn quốc

  • 2013: Vô địch giải trẻ xuất sắc toàn quốc

Hạng nhì cá nhân cờ chuẩn toàn quốc

  • 2014: Hạng nhì cá nhân cờ chuẩn Đông Nam Á
  • 2016: Vô địch cá nhân cờ chuẩn giải trẻ toàn quốc

Hạng 3 đồng đội HKPD toàn quốc

  • 2017: Vô địch cá nhân cờ chớp giải trẻ toàn quốc

Hạng 3 cá nhân cờ chuẩn giải trẻ toàn quốc

  • 2018: Hạng nhì đồng đội giải Đồng đội toàn quốc

Hạng nhì đồng đội giải trẻ toàn quốc

9 năm vô địch cá nhân cờ chuẩn giải HKPD thành phố